Polityka prywatności

Treść zgody na cookies

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez "ACTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach 40-391, ul. Krakowska 73, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000082091, moich danych osobowych otrzymanych przy użyciu plików "cookie". Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie mogę wycofać tę zgodę, a jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które zostało wykonane na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Obowiązki informacyjne

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest BV Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-159, ul. ul. Jesionowa 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000675013, NIP 6342892246.

Dane kontaktowe: ACTING Sp. z o.o.
ul. Krakowska 73, 40-391Katowice, e‑mail: trans@acting.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Inspektorem Ochrony Danych w Spółce został mianowany Marian Gałęziak
Dane kontaktowe: e‑mail: trans@acting.pl

3. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są na podstawie zgody, która jest udzielana dobrowolnie. Jednak przetwarzanie moich danych osobowych jest niezbędne w celach opisanych w niniejszym dokumencie. W przypadku nieudzielenia zgody lub późniejszego przesłania wniosku o zmianę lub usunięcie moich danych albo wycofania zgody, stracę możliwość otrzymywania informacji zawierających treści marketingowe i oferty handlowe na podany przeze mnie adres e‑mail.

4. Uzyskać dostęp do danych osobowych mogą następujące grupy odbiorców: upoważnieni pracownicy i przedstawiciele administratora i podmioty przetwarzające dane osobowe, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Spółka nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. W przypadku jej odwołania dane osobowe zostaną trwale usunięte. Mam świadomość, że administrator danych może jednak zachować ograniczoną część moich danych osobowych w celu wykazania zgodności z przepisami.

7. Przyjmuję do wiadomości, że jako podmiot danych osobowych mam prawo do:

a) żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Administrator dostarczy na żądanie użytkownika kopię Danych osobowych użytkownika podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się użytkownicy, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,

b) sprostowania Danych osobowych; użytkownicy mają prawo do sprostowania Danych osobowych, które ich dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

c) usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); użytkownicy mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących ich Danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,

d) ograniczenia przetwarzania Danych osobowych użytkowników; w takim przypadku, Administrator wskaże na żądanie użytkownika takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

e) przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami użytkownicy mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe ich dotyczące, przetwarzane przez Administratora oraz mają prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,

f) sprzeciwu; w pewnych okolicznościach użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkowników - wobec przetwarzania dotyczących ich Danych osobowych, na Administratora może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

g) wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie

Wszelkie prawa mogą być egzekwowane przez użytkowników za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres Administratora danych osobowych lub na adres e‑mail Inspektora Ochrony Danych.

8. Ponadto, jeżeli użytkownik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mam prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

9. Dane osobowe gromadzone w wyżej wymienionych celach nie będą wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji.

10. Administrator oraz podmioty przetwarzające dane zapewnią odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

11. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.